# ملاطفت

زبان خوش

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید                                                                                             امثال الحکم
/ 3 نظر / 17 بازدید